Klachtenregeling PerspectiefPlus

Van klachten kunnen we leren. Daarom is deze klachtenregeling opgesteld.

Onze doelen zijn:

 • het op een zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten,
 • het wegnemen van de oorzaken en
 • het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen en onze dienstverlening te verbeteren.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting, schriftelijk of mondeling, van ontevredenheid over de dienstverlening van PerspectiefPlus , één van haar medewerkers of van derden die in opdracht van PerspectiefPlus  werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Hieronder staat stap voor stap omschreven hoe PerspectiefPlus omgaat met klachten.

Indienen van een klacht

Een klacht kan schriftelijk of per e-mail bij ons kenbaar gemaakt worden. Vergeet niet de volgende gegevens te vermelden:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om de afhandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen;
 • de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft;
 • een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

Contactgegevens:

PerspectiefPlus

Bruistensingel 400

5232 AG ’s-Hertogenbosch

info@perspectiefplus.nl

De ontvanger registreert de klacht en brengt de onafhankelijke klachtenbehandelaar op de hoogte van de klacht en de schriftelijke klacht wordt doorgestuurd.

Anonieme klachten hoeven niet in behandeling te worden genomen.

Ontvangstbevestiging

Indien je een klacht hebt ingediend dan ontvang je binnen 5 werkdagen een (schriftelijke) bevestiging van de ontvangst van je klacht.

Behandeling

De onafhankelijke klachtenbehandelaar zal binnen 7 werkdagen contact met je opnemen om de klacht telefonisch te bespreken of je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Na afloop ontvang je altijd een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken. PerspectiefPlus streeft er naar je klacht binnen 30 werkdagen af te handelen. Alle klachten worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtenbehandelaar, alsook aan de directie en eventueel de betrokken adviseur. Indien relevant worden klachten en verbetervoorstellen besproken in het directieoverleg of andere overlegstructuren.

Niet in behandeling

Van behandeling van een klacht kan worden afgezien indien:

 • meer dan één jaar is verstreken nadat het handelen, waarover wordt geklaagd, heeft plaatsgevonden;
 • al eerder dezelfde klacht is  ingediend geweest door dezelfde klager;
 • de klacht niet voldoet aan de gestelde eisen onder het kopje Indienen van een klacht

en de klager in de gelegenheid is gesteld om de klacht aan te vullen maar dit heeft

nagelaten.

Oneens met afhandeling

Wanneer je het ondanks alle goede intenties niet eens bent met de afhandeling van je klacht heb je de mogelijkheid om je klacht desgewenst ter beoordeling voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter.

Bewaartermijn

Het dossier van de klachtbehandeling wordt na de afhandeling 1 jaar bewaard.

Klachten over persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door PerspectiefPlus

Bijvoorbeeld omdat je vindt dat PerspectiefPlus niet zorgvuldig omgaat met je persoonsgegevens, of omdat je inzage of rectificatie hebt gevraagd van je persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan je klacht naar info@perspectiefplus.nl.

Bij een klacht over persoonsgegevens geldt het volgende verloop:

 • Klachten over persoonsgegevens worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een maand afgehandeld;
 • PerspectiefPlus is bij een (privacy-gerelateerde) klacht verplicht om de Functionaris Gegevensbescherming (FG) om advies te vragen;
 • Indien de klacht niet naar je tevredenheid kan worden opgelost door PerspectiefPlus, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Je hebt ook de mogelijkheid om een verzoek bij de rechter af te dwingen. Je kunt je klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacy

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Uitsluitend de betrokkenen, directie en onafhankelijke klachtenbehandelaar zijn bij de afhandeling betrokken. Bij eventuele bespreking in overlegstructuren gebeurt dit geanonimiseerd.

Wijzigingen klachtenregeling

Deze klachtenregeling is voor het laatst aangepast op 1 juni 2022.

PerspectiefPlus kan deze klachtenregeling aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze regeling geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Tot slot

Indien je nog vragen hebt, dan kun je je wenden tot de directie via telefoonnummer 06 – 36 28 43 38 of 06 – 36 05 46 34 PerspectiefPlus doet er alles aan om je klacht samen met jou en in goed vertrouwen op te lossen